Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (point system)

Στις 11 Απριλίου 2007 υπογράφτηκε η καινούρια απόφαση για το Σ.Ε.Σ.Ο το πλήρες κείμενο της οποίας βρίσκεται εδώ. Η ισχύς της απόφασης άρχισε στις 3/6/2007.